print

References for Can diversity encourage entrepreneurship in transition economies?

Author: Elena Nikolova